แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม
PDF
แบบ ตท.1
 (คำขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 9)
Downlond
แบบ ตท.1
 (คำขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 12 กรณีผ่าน การนิคมหรือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)
Downlond
แบบ ตท.2
 (คำขอเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งชาติอื่น)
แบบ ตท.3
 (คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามมาตรา 11)
Downlond
แบบ ตท.5
 (คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามมาตรา23)
Downlond
แบบ ตท.6
 (คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26)
Downlond
แบบ ตท.7
 (คำขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13)
Downlond
แบบ ตท.8
 (คำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่รัฐมนตรี ว่าการ  กระทรวงมหาดไทยประกาศอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ)
Downlond
แบบ ตท.10
 (แบบแจ้งการรับเข้าทำงาน การย้ายและการออกจากงานของคนต่างด้าวตามมาตรา23)
Downlond
แบบ ตท.11
 (แบบแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วนตามมาตรา9)
Downlond
MOU
 แบบฟอร์มคำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน (MOU)
Downlond